ข้อกำหนดและเงื่อนไข

วันที่ปรับปรุงล่าสุด/มีผลบังคับใช้: 11 มกราคม 2021

1. ข้อมูลเกี่ยวกับเราและการยอมรับข้อกำหนด

 1. SG Global Support Services Sdn Bhd เป็นบริษัทเอกชนจำกัดที่จัดตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย รวมถึงบริษัทแม่, บริษัทย่อย, บริษัทในเครือ, บริษัทที่เกี่ยวข้อง, เจ้าหน้าที่, กรรมการ, พนักงาน, ตัวแทน, คู่ค้า และ/หรือผู้ออกใบอนุญาต (“SG Support” หรือ “บริษัท” หรือ “เรา/ของเรา/พวกเรา”) ให้บริการแก่องค์กรการกุศล รวมถึงการบริหารจัดการกลุ่มผู้บริจาค จัดหาและดูแลรักษาฐานข้อมูลของผู้สนับสนุน, ดูแลจัดการเรื่องเงินบริจาคกับทางธนาคาร, การทำรายงานและพิสูจน์ยอดทางการเงิน, บริการดูแลผู้บริจาคและบริการด้านการตลาดทางโทรศัพท์ (“บริการ”) ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการ (“ข้อกำหนด”) ที่ได้ระบุไว้ในที่นี้
 2. สำหรับบริการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น SG Support อาจเป็นตัวแทนขององค์กรการกุศลในการร่วมลงทุนส่งเสริมและขอการระดมทุนในนามขององค์กรการกุศลด้วยบริการด้านการตลาดทางโทรศัพท์ในนามขององค์กรการกุศล
 3. คุณรับทราบว่าการที่คุณยินยอมที่จะบริจาคเงินให้กับองค์กรการกุศล แสดงให้เห็นว่าคุณยอมรับข้อกำหนดดังที่กล่าวมานี้ และคุณยอมรับที่จะมีผูกพันตามข้อกำหนดดังกล่าว

2. ข้อกำหนดอื่นๆ ที่บังคับใช้

 1. ข้อกำหนดเหล่านี้หมายถึงข้อกำหนดเพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
 2. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราจะเป็นการวางข้อกำหนดถึงการประมวลผลต่อข้อมูลส่วนตัวใดๆ ที่ทางเราได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากคุณ หรือข้อมูลที่คุณได้ให้ไว้กับเรา การที่คุณให้ข้อมูลส่วนตัวไว้กับเรานั้น แสดงว่าคุณยินยอมให้เราดำเนินการดังกล่าวได้ และรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้มานั้นถูกต้อง คุณยังยินยอมให้เราเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลนี้ได้ (ตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว) รวมถึงสามารถโอนย้ายข้อมูลนี้ได้ทั้งภายในและภายนอกสิงคโปร์ ฮ่องกง มาเลเซีย และประเทศ/ตลาดอื่นที่มีการให้บริการของเราในปัจจุบัน และ/หรือประเทศ/ตลาดอื่นที่อาจมีการให้บริการของเราในอนาคต เพื่อให้ทางเราได้ทำการจัดเก็บ ประมวลผล และใช้งานข้อมูลดังกล่าวได้

ลิงก์นโยบายความเป็นส่วนตัว: http://sgsupport.com/privacy-policy/

3. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด

 1. การให้บริการของเรานั้นจะมีการพัฒนาอยู่เสมอเพื่อให้ยังคงใช้งานได้และมีความสามารถทัดเทียมกับบริการอื่นๆ ดังนั้นหากข้อกำหนดไม่ได้ระบุไว้เป็นอื่น รูปแบบและลักษณะของบริการที่เรามอบให้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวตามดุลยพินิจของเราแต่ผู้เดียวและไม่จำเป็นต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า
 2. เราจะไม่เป็นตัวแทน รับประกัน หรือรับรอง ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าบริการของเราหรือเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ของเรานั้นถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบัน หรือไม่มีข้อผิดพลาดหรือหรือเนื้อหาไม่ครบสมบูรณ์

4. การจำกัดความ

ในข้อกำหนดเหล่านี้ คำต่างๆ ที่เลือกใช้จะมีความหมายดังต่อไปนี้ เว้นแต่ว่าจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น:

 • องค์กรการกุศล” หมายถึงหน่วยงานใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหย่วยงานหรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร มูลนิธิ วิสาหกิจชุมชน สถาบันการกุศล องค์การนอกภาครัฐ หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอำนาจ/ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายท้องถิ่นเพื่อดำเนินการจัดเก็บรวบรวมเงินหรือการสนับสนุน/บริจาคในรูปแบบอื่นใดก็ตามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการกุศลหรือเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคม
 • แคมเปญ” คือการร้องขอ โครงการ ขอการระดมทุน กิจกรรม และ/หรือเพจที่องค์กรการกุศลสร้างขึ้นโดยใช้บริการของเราในการขอรับริจาค
 • ผู้บริจาค” คือบุคคลที่ให้การสนับสนุนเป็นตัวเงินและ/หรือผลประโยชน์ทางการเงินให้กับแคมเปญโดยตรงหรือผ่านทางเรา
 • การบริจาค” คือการสนับสนุน/ธุรกรรมทางการเงินและ/หรือเกี่ยวข้องกับตัวเงินที่ไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อแคมเปญซึ่งได้รับโดยตรงหรือผ่านทางเรา
 • พันธมิตรผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน” คือหน่วยงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบริจาค
 • บริการ” หมายถึงบริการและแพลตฟอร์มที่เราได้จัดเตรียมไว้ให้กับองค์กรการกุศล

5. การดำเนินการชำระเงิน

 1. ทางเราจะดำเนินการประมวลผลธุรกรรมการชำระเงินในแต่ละครั้งและธุรกรรมในรอบประจำตามรอบตกลงสัญญาของผู้บริจาค การบริจาคทั้งหมดจะดำเนินการผ่านพันธมิตรผู้ให้บริการด้านการชำระเงินของเรา

6. นโยบายการคืนเงิน

 1. จะไม่อนุญาตให้มีการคืนเงิน/ยกเลิกการบริจาคผ่านรูปแบบการชำระเงินใดๆ ให้กับผู้บริจาค เว้นแต่เกิดจากข้อผิดพลาด/ความขัดข้องทางเทคนิค เช่น การทำธุรกรรมซ้ำซ้อน การป้อนข้อมูลผิดพลาด หรือมีเหตุการณ์อื่นใดที่ทางบริษัทเองได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสม การคืนเงิน/การยกเลิกการบริจาคต้องดำเนินการภายในเจ็ด (7) วันนับตั้งแต่ทำรายการ (วันที่บริจาค) หรือก่อนการจัดสรรยอดบริจาคที่ได้รับไปยังองค์กรการกุศล ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่สามารถดำเนินการคืนเงิน/ยกเลิกเงินบริจาคตามที่ร้องขอได้ รวมถึงกรณีดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ในกรณีดังกล่าว ทางผู้บริจาคต้องทำเรื่องขอคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมดจากองค์กรการกุศลโดยตรงตามที่กำหนดไว้ภายใต้ข้อ 6.2
 2. ทางองค์กรการกุศลจะยอมรับผิดชอบการคืนเงินให้กับผู้บริจาคตามดุลยพินิจของตนเองแต่เพียงผู้เดียว ทางบริษัทจะไม่รับผิดต่อการคืนเงินหรือกรณีซึ่งกล่าวไว้แล้วในข้อ1 เพื่อให้สิ้นความสงสัย ทางผู้บริจาคทุกท่านต้องทำความเข้าใจและยอมรับตามสิ่งที่ระบุไว้ในข้อ 6.1 ว่าทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในการคืนเงินในกรณีที่ผู้บริจาคเปลี่ยนใจและต้องการถอนเงินบริจาคของตนเองไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความผิดพลาดและ/หรือการเพิกเฉยขององค์กรการกุศลดังกล่าวต่อการดำเนินโครงการที่จัดทำจนแล้วเสร็จ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ได้ผลที่น่าพอใจ ดำเนินกิจกรรมและ/หรือโอกาสพิเศษให้ลุล่วงได้

7. สิทธิ การเป็นตัวแทน และข้อผูกพันของผู้บริจาค

 1. บริษัทจะพยายามตรวจสอบประวัติและสถานะขององค์กรการกุศลอย่างสุดความสามารถ แต่อย่างไรก็ตาม ในฐานะของผู้บริจาค คุณเองก็มีส่วนรับผิดชอบในการสอบถามและตรวจสอบประวัติขององค์กรการกุศลด้วยตนเองเท่าที่คุณรู้สึกว่าจำเป็นต้องทราบก่อนที่จะบริจาค
 2. คุณยอมรับและเข้าใจว่าการบริจาคทั้งหมดเป็นไปตามความสมัครใจของคุณเอง และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจรวมถึงความเสี่ยงต่างๆ ของคุณแต่เพียงผู้เดียว ผู้บริจาคควรมีความรู้ความเข้าใจในปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เมื่อทำการบริจาค บริษัทไม่สามารถรับประกันได้ว่าเงินบริจาคจะถูกนำไปใช้ตามที่ได้สัญญาไว้ ว่าองค์กรการกุศลจะดำเนินการตามสัญญา หรือว่าแคมเปญจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและ/หรือไม่เป็นการฉ้อโกง และ/หรือเป็นแคมเปญที่จัดขึ้นเพื่อการทำกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย บริษัทไม่อาจรับรอง รับประกัน เป็นตัวแทน หรือให้การคุ้มครองเกี่ยวกับคุณภาพ ความปลอดภัย ความถูกต้องทางคุณธรรม หรือความถูกต้องตามกฎหมายของแคมเปญหรือการบริจาคใดๆ ก็ตาม
 3. คุณเข้าใจและยอมรับว่าบริษัทจะไม่รับผิดชอบหรือมีส่วนต้องรับผิดต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่คุณได้รับจากเนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นหรือสภาพการณ์อื่นๆ ที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้ นอกจากนี้ คุณต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินในเลือกวิธีจัดการเงินบริจาคและใบเสร็จรับเงินของคุณในการออกภาษีแต่เพียงผู้เดียว
 4. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินบริจาคที่รวบรวมไป คุณควรติดต่อ/สอบถามกับองค์กรการกุศลโดยตรงเพื่อความมั่นใจของคุณเอง
 5. การบริจาคใดก็ตามจะไม่สามารถเพิกถอนได้ หรือไม่ถือว่าเป็นข้อผูกพันทางกฎหมายต่อส่วนของบริษัทเพื่อดำเนินการหรือทำให้ขั้นตอนการบริจาคเสร็จสมบูรณ์ และ SG Support อาจใช้ดุลยพินิจของตนเองทั้งหมดเพื่อสิ้นสุดการบริจาคได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ด้วยเหตุดังกล่าวนี้ จึงขอให้ผู้บริจาคได้เข้าใจและรับทราบว่าการใช้สิทธิ์ใดๆ ของผู้บริจาคภายใต้ข้อกำหนดที่ได้กล่าวไว้ที่นี้ต่อบริษัทอาจเป็นไปตามดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียวโดยผ่านทางหน่วยงานตัวแทนของบริษัทและ/หรือตัวแทนที่ได้รับอนุญาต

8. การจำกัดความรับผิดและการรับประกัน

 1. โปรดอ่านส่วนนี้โดยละเอียดเนื่องจากเป็นการจำกัดความรับผิดของ SG Support ในแต่ละหัวข้อย่อยด้านล่างจะมีผลบังคับใช้สูงสุดภายใต้กฎหมายที่อนุญาตให้บังคับใช้ได้เท่านั้น เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้ปฏิเสธการรับประกันโดยนัยหรือการจำกัดความรับผิดในสัญญาต่างๆ และด้วยเหตุนี้ทำให้เนื้อหาของส่วนนี้อาจไม่มีผลกับคุณ ข้อมูลทั้งหมดนี้ใช้เพียงเพื่อการอ้างอิงทั่วไปของคุณเท่านั้น ทางเราไม่ขอยอมรับผิดชอบใดๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลดังกล่าว
 2. ความรับผิดของเราจะถูกจำกัดไว้ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตในเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีการยกเว้น หรือจำกัดความรับผิดในบางประการ เราไม่อาจรับรอง คุ้มครอง หรือรับประกันต่อข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่นำเสนอจากเราหรือบริการของเรา
 3. SG Support จะไม่รับรองหรือคาดว่าจะรับผิดชอบในเรื่องใดก็ตามว่า:
 4. ข้อมูลที่บริการของเราได้นำเสนอนั้นเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เหมาะสม เป็นปัจจุบัน หรือมีความน่าเชื่อถือ หรืออาจนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากใช้อ้างอิงทั่วไปได้
  1. ข้อมูลที่บริการของเราได้นำเสนอนั้นเป็นข้อมูลที่ปราศจากข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด การละเว้นไม่สมบูรณ์ ไวรัสหรือสิ่งใดก็ตามที่อาจเปลี่ยนแปลง ลบ เพิ่ม หรือสร้างความเสียหายให้กับซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรืออุปกรณ์ของคุณ
  2. ข้อความต่างๆ ที่ส่งผ่านทางอินเทอร์เน็ต รวมถึงการเชื่อมต่อกับบริการจะไม่ถูกขัดขวาง ไม่เกิดความเสียหาย, ข้อผิดพลาด, ล่าช้า หรือการสูญหาย
  3. บริการของบริษัทจะปลอดภัยจากการฉ้อโกง การกระทำที่ไม่สุจริต การฟอกเงิน หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดความปลอดภัย การแฮ็ก หรือการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต
  4. การเข้าถึงบริการจะใช้งานได้หรือไม่ถูกขัดจังหวะ
  5. การใช้บริการจะบรรลุได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ และ/หรือ
  6. ข้อบกพร่องในบริการจะได้รับการแก้ไข
 5. SG Support จะไม่รับผิดชอบต่อคุณหรือบุคคลอื่นใดโดยไม่จำกัดเฉพาะลักษณะทั่วไปของสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ไม่ว่าทั้งทางตรง ทางอ้อม จะโดยบังเอิญ โดยความสนิทชิดเชื้อ เป็นการลงโทษ หรือผลสืบเนื่องจากความสูญเสียหรือความเสียหายต่างๆ รวมถึงการสูญเสียทางธุรกิจ ผลกำไร ความปรารถนาดี หรือชื่อเสียงจากการใช้งาน หรือไม่สามารถใช้ข้อมูลหรือการให้บริการได้ แม้ว่าทาง SG Support จะได้รับคำชี้แจงถึงความเป็นไปได้ของการสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าวก็ตาม
 6. คุณจะใช้และอาศัยเพียงความรู้และการตัดสินใจของคุณเองในการใช้งานและตีความข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา คุณมีหน้าที่ตรวจสอบว่าการใช้ข้อมูลของคุณเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
 7. การจำกัดความรับผิดที่มีอยู่ในข้อกำหนดเหล่านี้จะนำไปใช้ในขอบเขตสูงสุดตามที่กฎหมายบังคับใช้

9. การตัดขาด

ความไม่ชอบด้วยกฎหมาย ความไม่สมเหตุสมผล หรือความไม่สามารถบังคับใช้ของบทบัญญัติใดก็ตามสำหรับข้อกำหนดเหล่านี้ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลจะไม่ส่งผลต่อความชอบด้วยกฎหมาย ความสมเหตุสมผล หรือความสามารถบังคับใช้ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นหรือความชอบด้วยกฎหมาย ความสมเหตุสมผล หรือความสามารถบังคับใช้ของเงื่อนไขอื่นๆ

10. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

ข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้กฎหมายของไทย ในกรณีที่มีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้น คุณยินยอมให้ส่งไปยังเขตอำนาจศาลเฉพาะของศาลไทย

11. ความไม่สอดคล้องกัน

ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งหรือเกิดความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับภาษาอังกฤษ จีนกลาง เกาหลี และไทย (ในเรื่องของการตีความและการแปลเป็นหลัก) ให้ยึดถือและบังคับใช้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับภาษาอังกฤษ

12. ช่องทางติดต่อสื่อสาร

เรียน: Chief Executive Officer

ที่อยู่: Level 18, Axiata Tower, 9 Jalan Stesen Sentral 5, Kuala Lumpur 50470, Malaysia.

อีเมล: contact.hq@sgsupport.com

โทรศัพท์: +603 2272 1202